Nabuchadnezzar (n.)
[pron: nabookad'nezer] Nebuchadnezzar, king of Babylon, 6th-c BC
AW IV.v.18[Clown to Lafew] I am no great Nabuchadnezzar
SHAKESPEARE'S WORDS © 2020 DAVID CRYSTAL & BEN CRYSTAL